О нама

Делатност

Удружење здравствених радника и сарадника Нишавског округа „Едука“  је ванстраначко удружење грађана које окупља медицинске раднике и  здравствене сараднике и делује на територији Нишавског округа.

Едука је добровољно удружење грађана основано на неодређено време ради остваривања циљева у области здравствене заштите, кроз развој струке и унапређење континуираних едукативних процеса.

Удружење у складу са законом обавља следеће послове:

 • води регистар својих чланова
 • сарађује са релевантним телима и институцијама у изради и дефинисању делокруга рада и одређивању компетенција кроз предлоге и мишљења.
 • прати садржаје програма образовних установа здравствене струке и даје своје мишљење и предлоге, учествује у дефинисању стандарда и норматива здравствених услуга
 • даје мишљење код припреме и доношења прописа од утицаја на развој здравствене струке
 • спродови надзор над спровођењем прихваћених правних, етичких и моралних норми чланова Удружења.
 • организује и утврђује повреда професионалних дужности и одговорности чланова као и изрицање мера због те повреде.
 • остварује сарадњу са коморома здравстврних радника, са удружењима и другим асоцијацијама у земљи и свету.
 • организује едукативне састанке и друге облике континуиране медицинске едукације и издаје сертификате на основу прописаних критеријума
 • активно учествовање на састанцима и конгресима у земљи и иностранству од значаја за струку и своје чланове.
 • иницира и организује истраживачки рад из области здравствене струке.
 • бави се издавањем билтена
 • обавља и друге послове одређене Законом о здравственој заштити

Линкови

 • Комора медицинских сестара и техничара Србије
 • ICN
 • Министарство здравља Републике Србије
 • Здравствени савет Србије
 • Савез здравствених радника Србије
 • European Federation of Nurses Associations