Статут
statut

Статут

У складу са одредбама чл. 11. и 12. Закона о удружењима (»Службени лист РС«, бр.51/09), на седници оснивачке скупштине Удружење здравствених радника и сарадника „Едука„ одржаној дана 03.04.2013. год. у Дому здравља Ниш у Нишу усвојен  је СТАТУТ донет личним изјашњавањем делегата Скупштине.

ПРЕУЗМИ СТАТУТ

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Удружење здравствених радника и сарадника Нишавског округа „Едука“ у даљем тексту Удружење је ванстраначко удружење грађана које окупља медицинске раднике и  здравствене сараднике и делује на територији Нишавског округа.

 

Едука је добровољно удружење грађана основано на неодређено време ради остваривања циљева у области здравствене заштите, кроз развој струке и унапређење континуираних едукативних процеса.

 

 

Удружење се може удруживати у савезе и друге асоцијације у земљи и иностранству.

II НАЗИВ, СЕДИШТЕ И ПОДРУЧЈЕ НА КОМЕ УДРУЖЕЊЕ ДЕЛУЈЕ

 

Члан 2.

Назив Удружења је Удружење здравствених радника и сарадника нишавског округа „Едука“ .

Седиште Удружења је у Нишу, ул. Војводе Танкосића 15.

Удружење своју активност обавља на територији  Нишавског округа.

Удружење има својство правног лица.

Члан 3.

Удружење има печат и штамбиљ.

Печат је округлог облика на коме је ћириличним писмом исписан назив удружења, Удружења здравствених радника и сарадника Нишавског округа „ Едука“.

Штамбиљ је правоугаоног облика и на њему је ћириличним писмом исписан текст у три реда.

Први ред – назив Удружења

Други ред је празан простор за број деловодног протокола

Трећи ред – датум.

Удружење има свој знак (лого) чији облик, садржину и употребу утврђује Извршни Одбор Удружења.

Члан 4.

Удружење заступа и представља председник Удружења.

 

У случају спречености замењује га заменик председника или члан Извршног Одбора кога тај орган именује.

III ЦИЉЕВИ

Члан 5.

 

Циљ удружења је организовање ради развоја струке и унапређивања праксе; обезбеђење доктрине, јединства у извршавању стручних задатака са циљем унапређења континуираних едукативних процеса и обезбеђења максималних услова за стручности у раду чланова.

IV ДЕЛАТНОСТ УДРУЖЕЊА

Члан 6.

Удружење у складу са законом обавља следеће послове:

 

 • води регистар својих чланова
 • сарађује са релевантним телима и институцијама у изради и дефинисању делокруга рада и одређивању компетенција кроз предлоге и мишљења.
 • прати садржаје програма образовних установа здравствене струке и даје своје мишљење и предлоге, учествује у дефинисању стандарда и норматива здравствених услуга
 • даје мишљење код припреме и доношења прописа од утицаја на развој здравствене струке
 • спродови надзор над спровођењем прихваћених правних, етичких и моралних норми чланова Удружења.
 • организује и утврђује повреда професионалних дужности и одговорности чланова као и изрицање мера због те повреде.
 • остварује сарадњу са коморома здравстврних радника, са удружењима и другим асоцијацијама у земљи и свету.
 • организује едукативне састанке и друге облике континуиране медицинске едукације и издаје сертификате на основу прописаних критеријума
 • активно учествовање на састанцима и конгресима у земљи и иностранству од значаја за струку и своје чланове.
 • иницира и организује истраживачки рад из области здравствене струке.
 • бави се издавањем билтена
 • обавља и друге послове одређене Законом о здравственој заштити

V ЧЛАНСТВО ( Права и обавезе )

Члан 7.

Удружење има редовне, почасне и чланове добротворе.

·         Редовни члан Удружења може бити сваки здравствени радник и сарадник из члана 1. овог Статута, наставници и ученици завршних година медицинских школа.

Чланство у Удружењу је добровољно.

Редован члан Удружења постаје се потписивањем приступнице. Редован члан је дужан да редовно плаћа чланарину. Сваком редовном члану издаје се чланска карта.

Пензионисани здравствени радници и сарадници не могу бити редовни чланови Едуке.

·         Почасни члан Удружења може постати здравствени радник, сарадник и други грађанин из земље и иностранства који је посебно допринео развоју здравствене струке и службе, као и пензионисани здравствени радници и сарадници. Почасног члана бира Скупштина на предлог Извршног Одбора Удружења.

Почасни члан не може бити биран на функције и органе удружења.

·         Добротвор може бити сваки грађанин Републике Србије и страни држављанин који Удружењу завешта покретну или непокретну имовину или финансијска средства.

Одлуку о прихватању доброчинства доноси Извршни Одбор Удружења.

 

Члан 8.

Редовни чланови имају следећа права и обавезе:

 

 • да бирају и буду бирани у органе Удружења
 • да преузимају обавезе и активно учествују у раду Удружења и његових органа
 • да поштују и спроводе све одлуке које усвоји Скупштина Удружења и Извршни одбор
 • да се придржавају Статута, Етичког кодекса и осталих општих аката Удружења
 • да буду информисани о раду Удружења и његових органа, те о финансијском пословању Удружења.
 • да учествују на стручним скуповима и узимају активно учешће у циљу стручног усавршавања.
 • да уредно плаћају чланарину
 • да преносе стечена знања и вештине на млађе колеге
 • да примењују нове методе рада у своме свакодневном раду, а у складу са законским прописима
 • да брину о свом личном угледу и достојанству професије

ПРЕСТАНАК ЧЛАНСТВА

Члан 9.

Чланство у Удружењу престаје:

 • када здравствени радник или сарадник самостално иступи из чланства о чему потписује изјаву.
 • искључењем из Удружења по одлуци Етичког одбора или Скупштине Удружења
 • ако најмање 3 месеци узастопно не плати чланарину
 • Аутоматским искључењем ако је због вршења професионално-здравствене делатности кривично кажњен од редовног суда и пресуда постала правоснажна и на основу правоснажне одлуке Суда којом је лишен пословне способности
 • Смрћу члана

 

Члан 10.

Члан у органима Удружења може поднети оставку. Оставка се подноси органу у коме је изабран и она мора бити писмено образложена.

Огранак има право да опозове делегата из органа Удружења у коме је делегиран уколико процени да не обавља успешно своју функцију или да својим понашањем нарушава углед Удружења.

Сваки орган Удружења има право да утврђује личну одговорност  члана за рад и понашање у целини и да га, када оцени да је потребно, разреши дужности. На место опозваних делегата одмах се бирају нови делегати. Њихов мандат верификује орган чији су чланови постали на првој следећој седници.

 

VI НАЧИН ОРГАНИЗОВАЊА

. Члан 11.

Удружење је јединствена организација свих профила здравствене струке, на територији Нишавског округа.

Удружење се састоји из подружница. На челу подружнице се налази председник.

Удружење може да формира секције, које немају статус правног лица.

 

VII  ПОДРУЖНИЦЕ

Члан 12.

Основна организациона јединица Удружења је подружница, која нема статус правног лица.

Седишта подружнице су у здравственим установама у којима раде њихови чланови.

Одлуку о формирању подружнице доноси Извршни одбор у складу са Статутом.

Орган управљања у подружници је председништво које броји најмање три члана.

Рад подружнице може бити регулисан „Правилником о раду подружнице“ који доноси подружница а мора бити у сагласности са Статутом удружења.

 

VIII ОРГАНИ УДРУЖЕЊА

Члан 13.

Удружење обавља послове и задатке одређене овим Статутом преко својих органа управљања. Органи удружења су:

1.      Скупштина

2.      Извршни одбор

3.      Надзорни одбор

4.      Етички одбор

5.      Председник удружења

 

IX СКУПШТИНА

Члан 14.

Највиши орган Удружења је Скупштина коју чине делегати.

Делегате скупштине бирају подружнице  на расписаним изборима.

Број делегата одређује се у паритету на сваких 25 чланова 1 делегат.

 • до 25 запослених – 1 делегат
 • од 25 до 50 запослених – 2 делегата
 • од 50 до 75 запослених –3 делегата
 • од 75 до 100 запослених – 4 делегата
 • преко 100 запослених – 5 делегата 

Члан 15.

Члану Скупштине мандат траје четири године, са могућношћу поновног избора. Члану Скупштине престаје мандат и пре истека периода на који је биран ако му престане својство члана или ако сам затражи.

Члан 16.

Одлуку о расписивању избора за Скупштину и друге органе Удружења доноси скупштина.

 

Члан 17.

Скупштина може да образује сталне и повремне Комисије и радна тела, које се формирају према потреби а у циљу реализације одређених задатака. Чланове комисија именује скупштина која у зависности од потребе утврђује њихов број. Комисије су дужне да о свом раду подносе писане извештаје скупштини.

 Сталне Комисије имају 5 чланова од којих се бира председник Комисије.

Члан 18.

Скупштина у оквиру своје надлежности

а) БИРА, ИМЕНУЈЕ И РАЗРЕШАВА

1. Председника и заменика председника Удружења

2. Чланове Извршног Одбора

3. Чланове Надзорног Одбора

4. Чланове Етичког одбора

5. Секретара Удружења

6. Бира почасне чланове Удружења

б )УСВАЈА

1. Годишњи извештај о раду Удружења

2. Финансијски план

3. Годишњи извештај о финансијско-материјалном пословању Удружења

4. Завршни рачун Удружења

5. Пословник о раду Скупштине Удружења

6. Статут, Измене и допуне Статута

7. Извештај о раду Извршног Одбора

8. Пословну политику Удружења

9. План и програм рада удружења на предлог Извршног одбора

ц) ВЕРИФИКУЈЕ

1. Мандате делегата Скупштине

2. Одлуке Извршног одбора донете између два Скупштинска заседања

д) ДОНОСИ И МЕЊА

1. Правилник о материјално-финансијском пословању на предлог Извршног одбора

2. Доноси пословник о раду скупштине

3. Доноси одлуку о удруживању у Савезе као и у међународна удружења или оорганизације 

4. Доноси одлуку о иступању из Савеза као и у међународних удружења или оорганизација 

5. Друге одлуке и закључке од значаја за рад и функционисање Удружења. Обавља и све друге послове утврђене Статутом и нормативним актима донетим у складу са њим и Законом.

6. Доноси одлуку о износу чланарине.

ђ) ОДЛУЧУЈЕ

1. О учлањењу у друге организације и бира представнике у исте

2. Одлучује о статусним променама удружења

3. По молбама, приговорима, жалбама

4. О престанку рада Удружења

 

Скупштина Удружења ради по Пословнику о раду који усваја на својој првој седници.

Члан 19.

Скупштина удружења ради у седницама. Скупштину Удружења сазива председник Удружења, или лице које он за то писано овласти. Рад Скупштине је јаван.

Скупштина Удружења заседа најмање једном годишње. По потреби Скупштина се може сазвати и на ванредно заседање.

Ванредно заседање Скупштине може се сазвати на захтев Извршног одбора, Надзорног одбора, као и на захтев, односно предлог најмање 1/3 чланова Скупштине.

Ванредно заседање сазива се најкасније у року од 10 дана од пријема предлога.

Позив за седницу Скупштине са местом и временом одржавања седнице као и дневним редом доставља се члану Скупштине најкасније 7 дана пре одржавања седнице Скупштине Удружења.

Члан 20.

Скупштина пуноважно ради ако је седници присутно више од половине укупног броја чланова. Уколико седници Скупштине не  присуствује потребна већина чланова, она се одлаже и заказује се нова у року од 30 дана.

Скупштина Удружења одлучује простом већином гласова присутних чланова Скупштине Удружења, осим у случајевим промене Статута када је за промену потребна сагласност 2/3 присутних делегата. Скупштина Удружења одлуке доноси јавним гласањем. Скупштина може одлучити да се о одређеном питању гласа тајно.

На седници Скупштине води се записник који се усваја на почетку рада следеће седнице.

 

Члан 21.

Пословником о раду Скупштине Удружења ближе се уређује начин рада, права и дужности председника Скупштине, права и дужности чланова Скупштине Удружења и друга питања од значаја за рад Скупштине Удружења.

 

X ИЗВРШНИ ОДБОР

Члан 22.

Извршни одбор је орган управљања Удружењем. Извршни Одбор руководи радом Удружења између два Скупштинска заседања и одлучује о свим битним питањима у складу са Статутом, законским прописима и другим нормативним актима.

Извршни Одбор Удружења има 10 чланова, које именује Скупштина. Чланови Извршног Одбора се предлажу по принципу 1 организациона јединица (подружница) – 1 делегат.

Број чланова Извршног Одбора Удружења се може мењати у складу са ширењем Удружења и оснивањем нових огранака.

Извршни одбор може накнадно кооптирати чланове извршног одбора.

Број нових чланова Извршног одбора који ће бити кооптирани, мора бити пропорционалан броју нових огранака који су приступили удружењу.

Одлуку о повећању броја чланова Извршног одбора верификује Скупштина удружења већином гласова.

Функцију председника и заменика председника Извршног Одбора обављају председник и заменик председника Удружења.

Ради остваривања циљева Удружења, доносе се Програм и План рада. Програм и План рада се усваја на Редовној годишњој Скупштини Удружења.

Члан 23.

Мандат председника, заменика председника, као и чланова Извршног Одбора траје 4 (четири) године.

Члан Извршног Одбора не може бити члан неког другог органа Удружења.

 

Члан 24.

Извршни одбор Удружења, у оквиру своје надлежности обавља следеће послове:

 1. Доноси план рада Извршног Одбора Удружења
 2. Доноси Пословник о  раду Извршног Одбора Удружења
 3. Доноси Финансијски план Удружења
 4. Предлаже Одлуку о износу чланарине, начину плаћања као и начину расподеле.
 5. Покретање поступка против чланова пред Етичком одбором.
 6. Одлучује по молбама, жалбама, приговорима.
 7. Одлучује о наградама
 8. Извршава све Скупштинске одлуке
 9. Предлаже Скупштини пословну политику
 10. припрема Извештај о раду Удружења за Скупштину
 11. Доноси општа акта за које није надлежна Скупштина
 12. Доноси одлуке о расподели и употреби финансијских средстава
 13. Образује Комисије према потреби и утврђује број чланова Комисије
 14. Именује главног и одговорног уредника за публицистичку делатност и чланове уређивачког одбора
 15. Доноси Одлуку о именовању лица за вођење пословних књига
 16. Доноси Одлуку о именовању техничког лица – техничког секретара на предлог председника Удружења.

Члан 25.

Извршни Одбор заседа у седницама. Пуноважно одлучује ако је седници присутно више од половине од укупног броја чланова, а одлуке доноси простом већином од присутних чланова.

Извршни Одбор се састаје обавезно једном у периоду од два месеца, а може и чешће тј. по указаној потреби.

Седницу Извршног Одбора сазива председник који и руководи њеним радом. У случају одсутности председника, седницу сазива заменик председника или лице које одреди Извршни Одбор.

Предесдник има могућност заказивања телефонске седнице у ситуацијама које не трпе одлагање.

Седница Извршног одбора може бити сазвана и на предлог најмање 1/3 чланова Извршног одбора.

 Председник је дужан да сазове седницу Извршног Одбора у року од 7 дана од дана пријема образложења предлога.

Пословником о раду Извршног Одбора ближе се утврђује начин рада, права и дужности председника и чланова Извршног Одбора.

Одлуке Извршног Одбора  потписује председник

Извршни Одбор може имати своје комисије и одборе који се формирају према потреби, а у циљу реализације одређених задатака.

Чланове комисија именује Извршни Одбор, који зависно од потребе утврђује и њихов број.

Комисије су дужне да о свом раду подносе писмене извештаје ИО.

 

XI  НАДЗОРНИ ОДБОР

Члан 26.

Надзорни Одбор Удружења је орган који врши контролу финансијско-материјалног пословања Удружења.

Надзорни Одбор је самосталан и независтан у раду.

Надзорни одбор има 5 чланова (председника, заменика председника и чланови). Њихов мандат траје четири године. Чланови Надзорног одбора не могу бити чланови Извршног Одбора.

На првој седници чланови Надзорног одбора бирају председника и заменика председника.

Уколико у мандатном периоду остане упражњено место члана Надзорног одбора, Извршни Одбор има право до Скупштине да именује новог члана Надзорног одбора.

 

Члан 27.

Надзорни Одбор може захтевати од Извршног одбора сазивање Ванредне Скупштине Удружења уколико сматра да материјално-финансијско пословање Удружења не задовољава, и да се постојећи проблеми могу решити једино путем ванредне Скупштине.

 

Члан 28.

Надзорни одбор у оквиру своје надлежности обавља следеће послове:

- Врши надзор у погледу коришћења средстава Удружења;

- Разматра Извештаје о финансијско-материјалном пословању Удружења;

- Доноси План рада и Пословник о раду Надзорног одбора.

- Подноси извештај скупштини о свом раду

Надзорни одбор ради у седницама и пуноважно одлучује ако је седници присутно више од половине чланова Надзорног одбора. Одлуке се доносе већином гласова присутних чланова на седници, јавним гласањем.

Седницу Надзорног одбора сазива председник Надзорног одбора и руководи њеним радом, а дужан је да закаже седницу на предлог најмање три члана Надзорног одбора, или на предлог председника Удружења и по својој иницијативи.

Пословником о раду ближе се утврђује начин рада, права и дужности председника и чланова Надзорног одбора и друга питања од значаја за рад Надзорног одбора.

 

XII ПРЕДСЕДНИК УДРУЖЕЊА

 

Члан 29.

Председник Удружења руководи радом Удружења и заступа Удружење.

За председника Удружења може бити изабрано лице које поред законом прописаних општих услова мора да испуњава и општи услов и то:

·         10 година радног стажа у обављању послова здравствене струке.

Председника Удружења бира и разрешава Скупштина Удружења гласањем између два или више кандидата.

Изабран је онај кандидат за кога гласа најмање 2/3 присутних делегата.

Мандат председника траје 4 (четири) године.

Председник Удружења је за свој рад одговоран Скупштини Удружења.

Удружење има заменика председника удружења који у одсуству Председника удружења или по његовом овлашћењу заступа удружење. Мандат заменика председника траје 4 године .

 Члан 30.

 

Председник Удружења у оквиру својих надлежности утврђених законом и овим Статутом

- даје предлог Извршном Одбору за именовање техничког лица – техничког секретара који ће обављати послове у стручној служби;

- Организује рад стручне службе Удружења и непосредно по потреби обавештава јавност о раду Удружења;

- Одговара за законитост рада Удружења;

- Припрема материјал за седнице Скупштине, Извршеног Одбора и Надзорног одбора;

- Одлучује о средствима Удружења према Финансијском плану Удружења;

- Подноси Извештаје о свом раду Подружницама;

- Обавља и друге послове за које је овлашћен Законом, Статутом и општим актима Удружења.

 

XIII ЕТИЧКИ ОДБОР

Члан 31.

Етички одбор образује се ради утврђивања повреда професионалних дужности и угледа члана Удружења, утврђивања одговорности и изрицања мера за те повреде.

Етички одбор има 5 чланова који се бирају из редова чланова Удружења. Као консултант Етички одбор може бити лице које није члан Удружења, одн. дипломирани правник.

Етички одбор бира председника и заменика председника. Њих бирају на првој седници чланови, а мандат им траје 4 (четири) године.

Етички одбор ради на основу посебног општег акта који доноси Скупштина Удружења у коме су утврђене теже и лакше повреде за које се изричу мере.

Чланови етичког одбора морају имати најмање 10 година радног искуства у струци.

 

Члан 32.

Етички одбор доноси пуноважне одлуке у саставу од најмање  3 члана.  Доноси одлуке по свом слободном уверењу после свестраног  утврђивања чињеничног стања сваког појединог случаја. Одлука се сматра донетом ако се за њу изјасни најмање 2/3 присутних чланова.

На одлуке Етичког одбора жалба се подноси Скупштини Удружења.

XIV СЕКРЕТАР

Члан 33.

Секретара Удружења бира Скупштина Удружења.

Мандат секретару Удружења траје 4 (четири) године.

Секретар удружења у оквиру своје надлежности обавља следеће послове:

- води регистар чланства;

- води записнике са седница органа Удружења и брине о њиховом достављању;

- води књигу записника са седница органа Удружења;

- руководи стручном службом Удружења;

- припрема скупове и догадјања које Удружење организује;

 

- обавља друге послове за потребе председника и органа Удружења у складу са општим актима Удружења.

XV СТРУЧНА СЛУЖБА

Члан 34.

Административно-техничке послове Удружења обавља техничко лице – технички серкетар стручне службе. Техничко лице Стручне службе бира Извршни Одбор Удружења на предлог председника Удружења. Радом Стручне службе руководи секретар Удружења. За свој рад одговоран је Председнику Удружења.

Члан 35.

Техничко лице стручне службе обавља административно-техничке, послове вођења благајне и друге послове за потребе Удружења. За законитост рада одговара председник Удружења.

Извршни Одбор може вођење пословних књига и израду годишњег биланса поверити овлашћеном лицу или агенцији о чему се сачињава посебан уговор.

XVI ЈАВНОСТ У РАДУ

Члан 36.

Рад удружења је јаван и стално подложан оцени и критици чланства.

Јавност рада Удружења обезбедјује се:

- учешћем далегата Удружења у његовом раду;

- објављивањем извештаја и података о раду Удружења и његових органа, о плану и програму делатности;

- ради потпунијег информисања Удружење може да издаје часопис у виду информативног билтена.

 

XVII НАЧИН СТИЦАЊА, КОРИШЋЕЊА И РАСПОЛАГАЊА СРЕДСТВИМА УДРУЖЕЊА

Члан 37.

Удружење за извршење својих циљева и задатака располаже финансијским средствима. Удружење стиче средства за рад од:

1.      чланарине;

2.      легата;

3.      поклона;

4.      спонзорства;

5.      донација;

6.      из буџета органа локалне самоуправе;

7.      других извора у складу са законом  - пројекти

 

Члан 38.

Редовни чланови Удружења плаћају месечну чланарину, коју одређује скупштина. Предлог  износа и промену висине чланарине доноси Извршни Одбор.

Почасни чланови су ослобођени плаћања чланарине.

Члан 39.

Расподела чланарине врши се на следећи начин:

·         Ако је члан Савеза или Међународних удружења у обавези је да уплаћује прописану чланарину за чланство у истим, за сваког члана

Од  преосталог дела чланарине, чланови удружења свих подружница имају иста права у коришћењу финансијских средстава пропорционално броју чланова.

Члан 40.

Финансијска средства се воде на жиро-рачуну Удружења. Одлуку о избору банке доноси Извршни Одбор Удружења. Наредбодавац за извршење Финансијског плана Удружења је председник Удружења и овлашћено лице.

Члан 41.

Делегати Скупштине и чланови Извршног Одбора и комисија Удружења имају право на дневнице и накнаду путних трошкова за присуствовање седницама у складу са позитивним законским прописима. Надокнада путних трошкова исплаћује се по приложеним доказима и путном налогу.

 

XVIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 42.

Захтев за престанком рада Удружења може иницирати 2/3 чланова Скупштине.

Ако Скупштина Удружења донесе одлуку о престанку рада Удружења уз присуство више од 2/3 делегата Скупштине.

Одлука је пуноважна уколико за њу гласа 2/3 присутних делегата Скупштине.

У случају престанкаа рада Удружења сва имовина припада организацији која настави делатност Удружења или Црвеном крсту Ниш.

 

Члан 43.

Удружење почиње са радом доношењем Одлуке о оснивању Удружења на оснивачкој Скупштини Удружења  и уписа у регистар у АПР-у

 

Члан 46.

Доношење нових аката на темељу одредаба овог Статута извршиће се у року од 6 (шест) месеци од дана његовог усвајања.

Члан 47.

У удружењу се обавезно воде следеће евиденције:

- евиденција историјских података о раду и развоју Удружења;

- књига регистар чланства;

- књига евидентирања почасног чланства;

- књига записника са седница органа Удружења.

 

Члан 48.

 

Статут Удружења и друга општа акта доноси Скупштина на предлог Извршног Одбора Удружења.

Измене и допуне овог Статута врши искључиво Скупштина као највиши орган , а на

предлог Извршног одбора

Члан 49.

Статут ступа на снагу даном уписа у регистар надлежног органа, а примењиваће се наредног дана од дана објављивања.

На сва питања која нису регулисана овим Статутом непосредно ће се примењивати одредбе Закона о удружењима.

 

Председавајући оснивачке Скупштине Удружења

___________________________

 

(име и потпис)