Критеријум за доделу награда и признања
12maj_02

Критеријуми

Критеријуми за доделу награда и признања чланова Удружење здравствених радника и сарадника Нишавског округа „Едука“

ПРЕУЗМИ КРИТЕРИЈУМЕ

Критеријуми  за доделу награде ,,  Сребрна повеља УЗР Едика“  :

1.    Да је предложени,СУЗР најмање пет година и члан удружења „ЕДУКА“.
2.    Да предложени кандидат није члан друге професионалне асоцијације.
3.    Да је предложени кандидат радно активан у професији најмање пет година.
4.    Да као члан асоцијације није кажњаван.
5.    Да има објављених најмање 3 стручна рада,на организованим скуповима СУЗР – ДМСТБС,скуповима удружења „ЕДУКЕ“,(у писаној форми навести наслове радова и стручне скупове на којима су радови излагани).
6.    Уколико предложени кандидат има друга признања и награде и наводи их приложити копију истих.
7.    Подружнице које покрећу иницијативу за доделу ,, Повеље УЗР Едука“  ,морају доставити одлуку која је донета,са образложењем,потписом председника подружнице
(предложени кандидат мора приложити своју професионалну биографију).

Критеријуми  за доделу награде ,,  Златна повеља УЗР Едика“  :

1.    Да је предложени,СУЗР најмање пет година и члан удружења „ЕДУКА“.
2.    Да предложени кандидат није члан друге професионалне асоцијације.
3.    Да је предложени кандидат радно активан у професији најмање пет година.
4.    Да као члан асоцијације није кажњаван.
5.    Да има објављених најмање 5 стручних радова,на организованим скуповима СУЗР – ДМСТБС,скуповима удружења „ЕДУКЕ“,(у писаној форми навести наслове радова и стручне скупове на којима су радови излагани).
6.    Уколико предложени кандидат има друга признања и награде и наводи их приложити копију истих.
7.    Подружнице које покрећу иницијативу за доделу ,, Повеље УЗР Едука“  ,морају доставити одлуку која је донета,са образложењем,потписом председника подружнице
(предложени кандидат мора приложити своју професионалну биографију).

Критеријуми за доделу награде ,, Сребрни знак“ :

1.    да је предложени члан Савеза најмање 10 година
2.    да је ангажован у професионалном раду најмање 10 година
3.    да има објављених најмање 7 стручних саопштења
4.    да нијечлан друге професионалне асоцијације
5.    да поседује етички лик професионалца у својој струци и да није кажњаван
6.    да се бави едукацијомчланства и поседује стручност, професионалност и хуманост професије којој припада.

Критеријуми за доделу награде ,, Златни знак“ :

1.    Да је предложени добитник Сребрног знака  ,или регионалне награде
2.    Да је од доделе Сребрног знака или, до кандидатуре за Златни знак прошло најмање три године (приложити копију, Сребрног знака или регионалне награде)
3.    Да је предложени, члан Савеза и ДМСТБ Србије, најмање десет година ( као потврду горе наведеног критеријума приложити копију чланске књижице Савеза)
4.    Да предложени кандидат није члан друге професионалне асоцијације
5.    Да предложени кандидат редовно уплаћује чланарину Савезу (приложити доказ о редовној уплати чланарине – чланска књижица оверена печатом Удружења, Региона …, за претходне и текућу годину)
6.    Да је предложени кандидат радно активан у професији најмање десет година
7.    Да као члан асоцијације није кажњаван
8.    Да има објављених најмање 10 стручних радова на организованим скуповима Савеза – ДМСТБС(у писаној форми навести наслове радова и стручне скупове на којима су радови излагани – зборнике радова)
9.    Да је активан у професионалној организацији најмање 5 година (навести аткивности – функције у Асоцијацији које је обављао или их тренутно обавља)
10.    Да у својој радној организацији и професионалној асоцијацији активно учествује у едукацији и формирању стручних ставова
11.    Да својим професионалним и етичким ставовима доприноси унапређењу професији медицинске сестре
12.    Уколико предложени кандидат има друга признања и награде и наводи их, приложити копију истих
13.    Чланице Савеза које покрећу иницијативу за доделу знака, морају доставити одлуку која је донета, са образложењем, потписом одговорног и печатом, Удружења,која су чланице Савеза.
14.    Предложени кандидат мора приложити своју професионалну биографију.